Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 329

III. Dava hakkı

III. Dava hakkı

Madde 329 - Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir.

Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük için gereken hâllerde nafaka davası, atanacak kayyım veya vasi tarafından da açılabilir.

Ayırt etme gücüne sahip olan küçük de nafaka davası açabilir.

I-) Yargı Kararları:

1-) YHGK, T: 24.09.2008, E: 2008/2-539, K: 2008/559:

“… Somut olayda; dava velayetin değiştirilmesi istemine ilişkin olup davacı-karşı davalı vekili 13.05.2005 tarihli beyanlarını içerir dilekçesinde, “bu dava başvurusunda bulunurken kendisine ortak çocuk için velayetin verilmesi durumunda nafaka isteme hakkı hatırlatıldığında, gelirinin yeterli olduğunu, davalının kendisinden varlıklı olmasına karşın herhangi bir istekte bulunmadığını bulunmayacağını, ısrarla ve yineleyerek belirtmiştir. Müvekkilemin ne Deniz, ne kendisi için akçalı isteği bulunmaktadır ..."  şeklinde beyanda bulunmuştur. Vekâletnamesinde feragat yetkisi bulunan davacı-karşı davalı vekilinin bu açık iştirak nafakası isteğinde bulunulmadığına ilişkin beyanı karşısında re’sen iştirak nafakasına hükmedileceğinden bahsedilemez. …”

2-) Y. 2. HD, T: 03.02.2005, E: 2004/15160, K: 2005/1249:

“… Nafaka davası küçüklerin kanuni temsilcileri veya onlara atanacak kayyım yahut … ayırtım gücünü taşıyan küçükler tarafından açılır. Davacı henüz kanuni temsilci sıfatını almadığından bu nedenle davacının nafaka talebinin reddi gerekirken yazılı şekilde nafakaya da hükmedilmesi doğru olmamıştır. ...”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

Hükmün, Türk Kanunu Medenîsi’nde bir karşılığı bulunmamaktadır.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunda bu maddeyi karşılayan bir hüküm yoktur. Madde, günümüz diline uygun olarak bazı değişiklikler yapılmak suretiyle 1984 tarihli Öntasarının 249 uncu maddesinden alınmıştır.

Birinci ve ikinci fıkralarda, uygulamadaki duraksamaları da gidermek üzere, küçüğe fiilen bakan ana veya babanın diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabileceği düzenlenmiş ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük için, gereken hâllerde ana ve babaya karşı nafaka davasının kayyım ya da varsa vasi tarafından açılabileceği belirtilmiştir.

Üçüncü fıkrada ise, ayırt etme gücüne sahip küçüğün de herhangi bir izne tâbi olmadan tek başına nafaka davası açabileceği hükme bağlanmaktadır. Çünkü ayırt etme gücüne sahip küçüğün nafaka istemesi kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hakkın kullanılması niteliğindedir ve küçük için önemli bir malî külfete de yol açmaz.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

D. Klage

I. Klagerecht und Zuständigkeit

Art. 279

1 Das Kind kann gegen den Vater oder die Mutter oder gegen beide klagen auf Leistung des Unterhalts für die Zukunft und für ein Jahr vor Klageerhebung.

2 Zuständig ist das Gericht am Wohnsitz des Klägers oder des Beklagten.

3 Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit des Gerichts nach den Bestimmungen über die Feststellung des Kindesverhältnisses, die Ehescheidung und den Schutz der ehelichen Gemeinschaft.

2-) CCS:

D. Action

I. Qualité pour agir, for et compétence

Art. 279

1 L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action.

2 Le juge competent est celui du domicile du demandeur ou du défendeur.

3 La competence attribuée au juge par les dispositions sur la constatation de la filiation, sur le divorce et sur les mesures protectrices de l’union conjugale est réservée.

 

Not: TMK. m. 329, İMK. m. 279’dan oldukça farklıdır. İMK. m. 279/f. 1’e göre çocuk, ana ve babasından ya da her ikisinden davadan önceki geçmiş bir yıl ve gelecek için nafaka talebinde bulunabilir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, İsviçre Medenî Kanunu’nun 279. maddesinin 2. ve 3. fıkraları 24.03.2000 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2001 itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X