Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 292

I. Koşulu

E. Sonradan evlenme

I. Koşulu

Madde 292 - Evlilik dışında doğan çocuk, ana ve babasının birbiriyle evlenmesi hâlinde kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tâbi olur.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 11.07.2011, E: 2011/11536, K: 2011/11972:

“… Çocuk ile baba arasında soybağı ana ile evlilik, tanıma veya hakim hükmüyle kurulur. Soybağı ayrıca evlat edinme yoluyla da kurulur. (T.M.K. madde 282/2-3) Evlilik dışında doğan çocuk ana ve babasının birbiriyle evlenmesi halinde kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabi olur. (T.M.K. madde 292) Ergin olmayan çocuk ana ve babasının velayeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz. (T.M.K. madde 335/1)

Evlat edinme işlemleri tamamlanmadan küçük Ela’nın anne ve babası, evlenmiş, çocuk ile baba arasında soybağı ilişkisi kurulmuştur. Velayet sahibi ana ve babaya husumet yöneltilip, gösterdikleri takdirde delilleri toplanıp sonucu uyarınca karar verilmesi gerekir. Açıklanan husus üzerinde durulmadan eksik hasımla yargılama yapılıp yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

İKİNCİ FASIL / NESEBİN TASHİHİ

A EVLENME İLE TASHİH

I. Şartları

Madde 247

Evlilik haricinde doğan çocukların nesebi, ana babanın birbirleriyle evlenmesiyle, kendiliğinden sahih olur.

III-) Madde Gerekçesi:

Bu ve bunu takip eden iki madde, yürürlükteki Kanunun “Nesebin Tashihi” başlığını taşıyan İkinci Fasıldaki hükümlerini karşılamakta ve “Kocanın Babalığı” başlığını taşıyan İkinci Ayırımda “Sonradan evlenme” konu başlığı altında düzenlenmektedir. Maddede bu anlamda ve sadece konuya sistematik olarak verilen yer açısından, İsviçre Medenî Kanununun 1976 tarihli değişikliği örnek alınmıştır.

Madde, sonradan evlenme yoluyla, çocuk ile koca arasında soybağı kurulabilmesi olanağını düzenlemektedir. Buna göre, evlilik dışında doğan çocuk, ana ve babasının birbiriyle evlenmesi hâlinde, kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabî olmakta ve böylece, babası ile kendisi arasında, herhangi bir hâkim hükmüne veya babanın çocuğu tanımasına gerek kalmaksızın, soybağı kurulmaktadır. Madde hem yürürlükteki metinden hem de İsviçre Medenî Kanununun 259 uncu maddesinden farklı biçimde kaleme alınmıştır. Madde, çocuğu sonradan evlenme şartı gerçekleşince evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tâbi tuttuğunu belirtmesi açısından İsviçre Medenî Kanununun 259 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmüne, bu sonucun doğrudan doğruya gerçekleşeceğini düzenlemesi açısından ise yürürlükteki Kanunun 247 nci maddesine benzemektedir. Evvelce de belirtildiği üzere “sahih” ve “gayrisahih nesep” farklılığı ortadan kaldırıldığından yürürlükteki metinde yer alan “sahih olur” ifadesi maddeye alınmamıştır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

E. Heirat der Eltern

Art. 259

1 Heiraten die Eltern einander, so finden auf das vorher geborene Kind die Bestimmungen über das während der Ehe geborene entsprechende Anwendung, sobald die Vaterschaft des Ehemannes durch Anerkennung oder Urteil festgestellt ist.

2 Die Anerkennung kann angefochten werden:

1. von der Mutter;

2. vom Kind, oder nach seinem Tode von den Nachkommen, wenn während seiner Unmündigkeit der gemeinsame Haushalt der Ehegatten aufgehört hat oder die Anerkennung erst nach Vollendung seines zwölften Altersjahres ausgesprochen worden ist;

3. von der Heimat- oder Wohnsitzgemeinde des Ehemannes;

4. vom Ehemann.

3 Die Vorschriften über die Anfechtung der Anerkennung finden entsprechende Anwendung.

2-) CCS:

E. Mariage des père et mère

Art. 259

1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l’enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l’enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.

2 La reconnaissance peut être attaquée:

1. Par la mère;

2. Par l’enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu’il a atteint l’âge de 12 ans révolus;

3. Par la commune d’origine ou de domicile du mari;

4. Par le mari.

3 Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.

 

Not: TMK. m. 292, İMK. m. 259/f. 1’i ancak belirli ölçüde karşılamaktadır. Zira her iki hüküm birbirinden farklı şekilde kaleme alınmıştır. İMK. m. 259/f. 1’e göre evlilik dışında doğan çocuğun ana ve babası evlendiklerinde, evlilik dışında doğan çocuğa evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin kuralların kıyas yoluyla uygulanabilmesi için kocanın babalığının tanıma veya bir mahkeme kararı ile tespit edilmiş olması gerekir.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X